วันวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2559

โรงเรียนอนุสาส์นวิทยา สมุทรปราการได้จัดกิจกรรม "วันวิชาการ"

ในวันที่ 26 มกราคม 2560

โดยการบูรณาการของ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการศึกษาให้กับนักเรียนในโรงเรียน จำแนกเป็นกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ดังนี้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ " นักวิทยาศาสตร์ของฉัน "

กลุ่มสาระการเรียนรู้้ คณิตศาสตร์ " ปริศนา เกมส์ตาราง "

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย " ไหคำใบ้ วรรณคดีไทย " 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ " Crossword Game "

และกิจกรรมเสริมทักษะอื่นๆ ตลอดการแสดงผลงานของครูและนักเรียน

 

   

กิจกรรมวันแม่ 2558

โรงเรียนอนุสาส์นวิทยาสมุทรปราการ ได้จัดกิจกรรมทัศนวันแม่แห่งชาติ ในวันที่ 11 สิงหาคม 2558

 

งานกีฬาสีของโรงเรียน

     กีฬาสี...คือกิจกรรมที่เปิดโอกาศให้นักเรียนเข้า
ร่วมการเล่นกีฬาพัฒนาร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม ทำให้สมาชิกในสีปรึกษาหารือร่วมกัน
ตัดสินใจเลือกทำกิจกรรม ให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงการเป็นผู้นำ
และผู้ตามที่ดี รู้จักการทำงานเป็นทีม รู้จักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองในสี
เพราะคณะสีจะขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้
นักกีฬา กองเชียร์ เชียร์ลีดเดอร์ ดรัมเมอเยอร์ ทุกคนมีความสำคัญเท่ากัน นักเรียนรู้จักการมุ่งมั่นในการทำงาน
เสียสละ ร่วมแรงร่วมใจกัน รู้จักเคารพกฎกติการะเบียบและปฎิบัติ
ตามที่กำหนดไว้อย่างมีความสุขผลของการแข่งขันมีทั้งชนะหรือแพ้สิ่งนี้
สามารถพัฒนาการควบคุมอารมณ์ ให้รู้จักอดทน อดกลั้น เสียสละ ฝึกฝนสภาพจิตใจให้เป็นบุคคลที่
สามารถทนต่อสถาณการณ์ที่บีบคั้น ผิดหวังได้.....กิจกรรมกีฬาเปรียบได้กับการจำลอง
สถานการณ์ในการดำเนินชีวิตจริง
ตัวอย่างข้างต้นเป็นประโยชน์บางส่วนที่สามารถพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดีมี
คุณธรรมติดตัวไปสู่สังคมในอนาคต

อบรมยุวพุทธ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม

  โรงเรียนอนุสาส์นวิทยาสมุทรปราการ ได้ติดต่อประสานมายังสำนักสงฆ์เขาพระครูเพื่อที่จะนำเด็กเข้ารับการอบรมยุวพุทธ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ จึงได้จัดขึ้นในวันที่ 11-13 มีนาคม 2554 จำนวน 55 คน เป็นนักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 3 โดยนักเรียนต้องรักษาศีล 8  ซึ่งการเข้ารับอบรมครั้งนี้จะเป็นโครงการอบรมยุวพุทธ รุ่นที่ 10 ของสำนักสงฆ์เขาพระครู โดยการอบรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้ความรู้และมีความสุขกันถ้วนหน้า  โดยในคืนแรกนั้นได้ทำกิจกรรมพระคุณที่ 3 และพระคุณแม่ เพื่อให้นักเรียนได้มีความกตัญญูกตเวทิตา และคืนที่ 2 นักเรียนได้นั่งสมาธิลานธรรมและสนทนาธรรมกับพระอาจารย์วัฒนา ตอนเช้านักเรียนได้ร่วมกันตักบาตร ฟังบรรยายธรรม ทำความสะอาดสำนักสงฆ์ และทำกิจกรรมอื่นๆ อีกหลายอย่าง

 

เนื้อหาอื่นๆ...

ติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนอนุสาส์นวิทยาสมุทรปราการ

160  ถ. เทศบาล 12  ต.ปากน้ำ  อ.เมืองฯ  จ.สมุทรปราการ 10270

e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ : 02-702-6262, 02-702-6290    โทรสาร : 02-395-0238

แผนที่โรงเรียน

Yesterday afternoon Robe de mariée br?llopskl?nningar cheap jerseys Wholesale jerseys Wholesale jerseys cheap jerseys in the Guangzhou Gymnasium, when the reporter asked Zhao Yunlei the feeling of wearing the new cheap jersey