ประวัติโรงเรียน

          ชื่อสถานศึกษา   โรงเรียนอนุสาส์นวิทยาสมุทรปราการ 

ตั้งอยู่เลขที่ 160  ถนนเทศบาล 12  ตำบลปากน้ำ    อำเภอเมืองสมุทรปราการ    จังหวัดสมุทรปราการ 

10270  โทรศัพท์ 02-7026262, 02-7026290    

โทรสาร 02-3950238     e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

website : www.anusarn.ac.th  

เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ  เขต 1  เนื้อที่  2 ไร่   27 ตารางวา  

เขตพื้นที่บริการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ
   

            ประวัติโรงเรียน

           โรงเรียนอนุสาส์นวิทยาสมุทรปราการได้ขออนุญาตทำการก่อตั้งโรงเรียน   เลขที่ 252/4  หมู่ 1 

ถนนท้ายบ้านใหม่   ตำบลปากน้ำ   อำเภอเมืองฯ   จังหวัดสมุทรปราการ   จัดตั้งโดยรองศาสตราจารย์ 

ร้อยโทหญิงจินตนา  พึ่งละออ    บนเนื้อที่ประมาณ 2 ไร่   โดยกรรมสิทธิ์ที่ดินส่วนหนึ่งเป็นของผู้รับใบอนุญาต  อีกส่วนหนึ่งเป็นที่ดินธรณีสงฆ์(วัดกลางวรวิหาร) จำนวน 160 ตาราง

วา    ได้นำเงินลงทุนก่อสร้างอาคารเรียน 

และอุปกรณ์การศึกษา เป็นเงินประมาณ 2,000,000 บาท และเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าประมาณ 100,000 บาท    

แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ.2518    ได้ขออนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ  ตั้งขึ้นเป็นโรงเรียนราษฎร์แบบสหศึกษา

เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีความจุนักเรียนไม่เกินกว่า 510 คน  เปิดทำการตั้งแต่เวลา 08.30น. ถึงเวลา 15.45 น.   

จัดการเรียนการสอนวิชาสามัญตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เปิดทำการสอนวันแรกในวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2518 มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 510 คน 

จำนวนครูทั้งสิ้น  10  คน    ต่อมาวันที่ 26 พฤษภาคม  พ.ศ. 2523   ได้ขออนุญาตขยายชั้นเรียนจากระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

เป็นระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3   และขยายการรับนักเรียนจากไม่เกินกว่า 510  คน   เป็นไม่เกินกว่า  1,180  คน    ในปี  พ.ศ. 2539

ทางราชการได้จัดผังเมืองใหม่  จึงได้เปลี่ยนที่ตั้งเป็น เลขที่ 160  ถนนเทศบาล 12  ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรปราการ     

ในปีเดียวกันได้สร้างอาคารเพิ่มขึ้น  2 หลัง   เป็นอาคารเรียน 4 ชั้น จำนวน 1 หลัง   อาคารอำนวยการ 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง  แล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ.2540  ในปีการศึกษา 2548

 ได้รับการอนุมัติจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1  ให้รับนักเรียนได้ไม่เกิน  1,500 คน

ติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนอนุสาส์นวิทยาสมุทรปราการ

160  ถ. เทศบาล 12  ต.ปากน้ำ  อ.เมืองฯ  จ.สมุทรปราการ 10270

e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ : 02-702-6262, 02-702-6290    โทรสาร : 02-395-0238

แผนที่โรงเรียน

Yesterday afternoon Robe de mariée br?llopskl?nningar cheap jerseys Wholesale jerseys Wholesale jerseys cheap jerseys in the Guangzhou Gymnasium, when the reporter asked Zhao Yunlei the feeling of wearing the new cheap jersey