วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา

 

                 วิสัยทัศน์ 

                 โรงเรียนอนุสาส์นวิทยาสมุทรปราการ มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย  ความรู้  คุณธรรม   มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทย ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีความรู้และทักษะพื้นฐาน  มีความสามารถในการใช้ภาษา  ก้าวทันเทคโนโลยีสู่ความเป็นสากล  และดำรงตนในสังคมอย่างมีความสุข   รวมทั้ง เจตคติที่จำเป็นต่อการศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิต  

 

                 พันธกิจ 

 1. ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอนุรักษ์ และสุขภาพกาย  สุขภาพจิตที่ดี
 2. ส่งเสริมให้นักเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ  ภาษาและเทคโนโลยี
 3. ส่งเสริม  พัฒนาครูและบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ
 4. พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานและหลักธรรมาภิบาล
 5. ส่งเสริมความสัมพันธ์กับชุมชนและสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น


                 เป้าหมาย

 1. นักเรียนและบุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม มีความเป็นประชาธิปไตย  ปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่นับถือ  (มฐ. 2, 7)
 2. นักเรียนมีจิตสำนึกในความเป็นไทย  สามารถสืบสานวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  (มฐ. 2)
 3. นักเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตและภูมิคุ้มกันที่ดี  สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้ อย่างเป็นสุข (มฐ. 1, 6)
 4. นักเรียนได้รับการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการและพัฒนาความสามารถเต็มตามศักยภาพ  เป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน  คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น (มฐ. 2, 4, 5, 10, 15)
 5. นักเรียนมีทักษะการใช้ภาษาอย่างน้อย  2  ภาษา  และสามารถใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานและการสืบค้นข้อมูล (มฐ. 3, 10,  14, 15)
 6. ครูและบุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ  (มฐ. 7)
 7. โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานและหลักธรรมาภิบาลอย่างเป็นระบบ  (มฐ. 8,  9,  12, 14)
 8. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่สะอาด  ร่มรื่น  สวยงาม  ปลอดภัย ทันสมัย เอื้อต่อ การเรียนรู้ และการปฏิบัติงาน (มฐ. 1, 11)
 9. โรงเรียนและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและพัฒนาสภาพแวดล้อม ตลอดจน สนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น  (มฐ. 9,  13)

 

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา     มารยาทงามอย่างไทย                      

 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา    โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ                   

ติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนอนุสาส์นวิทยาสมุทรปราการ

160  ถ. เทศบาล 12  ต.ปากน้ำ  อ.เมืองฯ  จ.สมุทรปราการ 10270

e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ : 02-702-6262, 02-702-6290    โทรสาร : 02-395-0238

แผนที่โรงเรียน

Yesterday afternoon Robe de mariée br?llopskl?nningar cheap jerseys Wholesale jerseys Wholesale jerseys cheap jerseys in the Guangzhou Gymnasium, when the reporter asked Zhao Yunlei the feeling of wearing the new cheap jersey