แนวทางและกลยุทธ์

                         แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

     โรงเรียนบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School-Based Management: SBM) โดยให้บุคลากร นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันวิเคราะห์ และร่วมดำเนินการ ดังนี้

1.1  กำหนดมาตรฐานการศึกษา โดยอิงมาตรฐานการศึกษาของ สพฐ. วิสัยทัศน์  และอัตลักษณ์ของโรงเรียน เสนอคณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ

1.2  รวบรวมข้อมูลสารสนเทศ จากสรุปผลการดำเนินการในปีที่ผ่านมาของทุกฝ่าย/งาน

1.3  วิเคราะห์สภาพ ความต้องการ แนวดำเนินการปฏิบัติงานต่างๆ และสิ่งที่ควรดำเนินการเพื่อพัฒนาโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   โดยใช้กระบวนการ AIC และใช้การคิดแบบ PMI  จัดทำเป็นแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการประจำปี ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน

1.4  มอบหมายผู้รับผิดชอบดำเนินการเขียนรายละเอียดโครงการ / กิจกรรม และปฏิทินปฏิบัติงาน  ขออนุมัติผู้บริหารโรงเรียน

1.5  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ โครงการ / กิจกรรม ตามปฏิทินงานที่กำหนด

1.6  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผล และสรุปผลการดำเนินการแต่ละโครงการ / กิจกรรมเสนอผู้บริหารและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร นักเรียน และผู้เกี่ยวข้องทราบ

1.7  ประชุมปฏิบัติการประเมินและสรุปผลการดำเนินการในรอบปีการศึกษา

1.8  จัดทำรายงานประจำปี  เสนอต้นสังกัดและประชาสัมพันธ์ผู้ปกครองและชุมชนทราบ

 

                        กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

กลยุทธ์ที่ 1

                         จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานักเรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม  ความเป็นประชาธิปไตย  ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย  และการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม  สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

กลยุทธ์ที่ 2

                         ส่งเสริมนักเรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ  มีทักษะในการใช้ภาษาอย่างน้อย  2  ภาษาเป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน  คิดเป็น  ทำเป็น  แก้ปัญหาเป็น

กลยุทธ์ที่ 3

                         ส่งเสริมและพัฒนาครูสู่ความเป็นมืออาชีพ

กลยุทธ์ที่ 4

                         พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานและหลักธรรมาภิบาลให้มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ 5

                         พัฒนาสภาพแวดล้อมและบรรยากาศให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัย ทันสมัย  เอื้อต่อ     การเรียนรู้และการปฏิบัติงาน  โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม   ตลอดจนสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้  และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนอนุสาส์นวิทยาสมุทรปราการ

160  ถ. เทศบาล 12  ต.ปากน้ำ  อ.เมืองฯ  จ.สมุทรปราการ 10270

e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ : 02-702-6262, 02-702-6290    โทรสาร : 02-395-0238

แผนที่โรงเรียน

Yesterday afternoon Robe de mariée br?llopskl?nningar cheap jerseys Wholesale jerseys Wholesale jerseys cheap jerseys in the Guangzhou Gymnasium, when the reporter asked Zhao Yunlei the feeling of wearing the new cheap jersey