ปรัชญา และ คำขวัญ

ปรัชญาของโรงเรียน  ( Philosophy ) 

       การศึกษาถือเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

1) การได้รับการศึกษา  การมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง

2) มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงาม

3) สามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข

 

 

คำขวัญ

       ศึกษาดี  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  เชิดชูคุณธรรม  กิจกรรมล้ำเลิศ

          ศึกษาดี   หมายถึง การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานทางวิชาทักษะต่างๆ ตามศักยภาพของตน  และความแตกฉานทางภาษาและคอมพิวเตอร์   เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน และสังคมปัจจุบัน   ส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์   สามารถคิดเป็น  ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น โดยใช้แนวคิดทางวิทยาศาสตร์    ให้สามารถแสวงหาความรู้ด้วยกระบวนการต่าง ๆและให้การศึกษาเป็นกระบวนการตลอดชีวิต   ซึ่งสอดคล้องตามแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติฉบับปัจจุบัน

 

         มีวินัย   หมายถึง การรู้จักเคารพต่อกฎ กติกา ระเบียบและศักดิ์ศรีของผู้อื่น  เคารพผู้อาวุโส ทั้งคุณวุฒิและวัยวุฒิ  มีความเป็นประชาธิปไตย  แก้ปัญหาในชีวิตด้วยสันติวิธี  มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม  รักษาความสะอาดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

 

         ใฝ่เรียนรู้  หมายถึง  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์  คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์    มีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง         

 

         เชิดชูคุณธรรม  หมายถึง  ความมีศรัทธาในศาสนาที่ตนนับถือและไม่ลบหลู่ดูหมิ่นศาสนาอื่น สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติ  มีค่านิยมในชีวิตที่ถูกต้อง มีความเข้าใจและซาบซึ้งในคุณค่าของวัฒนธรรมไทย

 

         กิจกรรมล้ำเลิศ  หมายถึง  ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ   มีสุขนิสัย  สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  มีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา จนเกิดทักษะเป็นที่ยอมรับของสังคมทั่วไป

ติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนอนุสาส์นวิทยาสมุทรปราการ

160  ถ. เทศบาล 12  ต.ปากน้ำ  อ.เมืองฯ  จ.สมุทรปราการ 10270

e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ : 02-702-6262, 02-702-6290    โทรสาร : 02-395-0238

แผนที่โรงเรียน

Yesterday afternoon Robe de mariée br?llopskl?nningar cheap jerseys Wholesale jerseys Wholesale jerseys cheap jerseys in the Guangzhou Gymnasium, when the reporter asked Zhao Yunlei the feeling of wearing the new cheap jersey